Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu czerwcu:

I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

3 czerwiec 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 4.02.2019r.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.
4. Sprawy różne.


II. Komisja Rewizyjna

3 czerwiec 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 11.12.2018r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2018r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy Myszków za 2018r.
5. Sformułowanie i zaopiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Myszkowa za 2018r.
6. Powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania zaawansowania inwestycji realizowanych w 2018r. za I półrocze (w terenie).
7. Sprawy różne. 


III. Połączone posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej 

18 czerwiec 2019 r. o godz. 15.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej.
3. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie  przyjęcia "Programu współpracy Gminy  Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"  i podział środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego  i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok (w tym informacja o stanie mienia komunalnego).
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.  


IV. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

24 czerwiec 2019 r. o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego  i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018r.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.


V. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

24 czerwiec 2019 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Wakacje 2019 -  proponowane przez   MDK, MOSiR,  formy  wypoczynku.
3. Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
4. Zapoznanie  z arkuszami  organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk