OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję na dzień 2 lipca 2019r. o godz. 10.00 XII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr X/65/19 z  dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk