OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu wrześniu:

I. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

24 września 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

24 września 2019 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży (rok szkolny 2018/2019).
3. Informacja nt. rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 pod kątem przygotowania zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
4. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za I półrocze 2019r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


III.Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

25 września 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz związanych z tym ponoszonych kosztów.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne


IV. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta.

26 września 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26.08.2019r.
3. Zaopiniowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2019r.
4. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu 2019r. finansowanych z budżetu miasta.
5. Informacja dotycząca planowanych inwestycji z uwzględnieniem ponoszonych  na ich wykonanie kosztów w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2020r.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.


V. Komisja Rewizyjna.

30 września 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2019r.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonej wizji w terenie pod kątem zaawansowania inwestycji realizowanych na terenie Miasta Myszkowa w 2019r.
4. Analiza sytuacji finansowo-organizacyjnej spółek: SANiKO, ZWIK, MTBS.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk