OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu listopadzie:

I. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

12 listopada 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25.09.2019r.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

13 listopada 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 24.09.2019r.
3. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście".
4. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej.
5. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń biorących udział w konkursach ofert na udzielenie dotacji z budżetu miasta Myszkowa.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2018/2019.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.


III. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

14 listopada 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26.09.2019r.
3. Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2019r. oraz analiza poniesionych kosztów.
4. Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu miasta na 2020r.
5. Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
6. Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych.
7. Analiza uchwał dotyczących podatków lokalnych na 2020r.
8. Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2020r.
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk