OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzenia komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:


I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

6 lutego 2020 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Skarga na Burmistrza Miasta Myszkowa przekazana przez Ministra Infrastruktury.
3. Skarga na Burmistrza Miasta Myszkowa przekazana przez Departament Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju.
4. Sprawy różne.

II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

24 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.01.2020r.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019r.
4. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży  „Zima w mieście”.
5. Informacja na temat realizacji za 2019r. oraz planowanych na 2020r. inwestycji, remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

III. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

25 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.01.2020r.
3. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja tego zjawiska.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

IV. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

26 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 27.03.2019r. oraz 11.12.2019r.
3. Informacja nt. stanu środowiska w woj. śląskim w 2018r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

V. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

27 lutego 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 12.12.2019r. oraz 30.01.2020r.
3. Dyskusja na temat zadania inwestycyjnego dotyczącego Przebudowy i rozbudowy Stacji Wodociągowej przy ul. J. Piłsudskiego w Myszkowie.
4. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
5. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk