OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzenia komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu sierpniu:

I. Komisja Rewizyjna
 

7 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2019r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy Myszków za 2019r.
5. Sformułowanie i zaopiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Myszkowa za 2019r.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonej wizji w terenie pod kątem zaawansowania inwestycji realizowanych na terenie Miasta Myszkowa w 2020r.
7. Sprawy różne.  

 

II. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

 21 sierpnia 2020r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
4.Informacja na temat bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki, osadniki, separatory).
5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019r.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

 

III. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta.


 24 sierpnia 2020r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wyniku finansowego za 2019r. i za I półrocze 2020r. spółki SANiKO.
4. Analiza wyniku finansowego za 2019r. i za I półrocze 2020r. spółki MTBS.
5.Analiza wyniku finansowego za 2019r. i za I półrocze 2020r. spółki ZWiK.
6.Analiza wyniku finansowego za 2019r. i za I półrocze 2020r. KZGM.
7.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019r. (w tym informacja o stanie mienia komunalnego).
8. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
9. Sprawy różne.

 

IV. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.


25 sierpnia 2020r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020r.
4. Informacja na temat problemu narkotykowego na terenie gminy.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk