OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2020r. o godz. 9.30 XXVIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 25.06 2020r., 28.07.2020r., 10.08.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2020, przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Myszkowa.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Myszków,
b)ustanowienia pomnika przyrody,
c) przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Myszkowa na lata 2020 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 – 2025”,
d) uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na 2020r.,
e) przekazania środków finansowych dla komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
11. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk