OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu wrześniu:

I. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

23 września 2020 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz związanych z tym ponoszonych kosztów.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

24 września 2020 r. o godz. 9.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za I półrocze 2020r.
4. Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży (rok szkolny 2019/2020).
5. Informacja nt. rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 pod kątem przygotowania zaplecza (sale, tereny przyszkolne).
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.


III. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

28 września 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu 2020r. finansowanych z budżetu miasta.
4. Informacja dotycząca planowanych inwestycji z uwzględnieniem ponoszonych  na ich wykonanie kosztów w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2021r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

29 września 2020 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myszkowie.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk