OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) zwołuję na dzień 30 października 2020r. o godz. 8.30 XXX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Myszkowie.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk