OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) zwołuję na dzień 2 grudnia 2020r. o godz. 9.00 XXXII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
  • w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk