OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 4 marca 2021r. o godz. 11.00 XXXV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 4 lutego 2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2020r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa dla Powiatu Myszkowskiego,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”,
  • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszków na rok 2021.

7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk