Postępowania o udzelenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 r. (tzw. nowe Pzp)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Gminie Myszków o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej.

Lista postępowań otwartych

Postępowanie ZP.271.41.2021.JG: Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, syren alarmowych, budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miasta w Myszkowie oraz budynku użytkowego przy ul. 1 Maja w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.40.2021.KM: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszków z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy

Postępowanie ZP.271.39.2021.JG. : Rozwój infrastruktury na terenie Myszkowa realizowany w ramach zadań inwestycyjnych: utwardzanie drogi w ul. Rymarskiej, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Myszkowa - ul. Murarska i ul. Rymarska

Postępowanie ZP.271.37.2021.KM, dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Siewierskiej” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Postępowanie ZP.271.36.2021.PZ: Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie oraz w szaletach miejskich zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie: część 1 zamówienia - świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, część 2 zamówienia – świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w szaletach miejskich zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.35.2021.JG: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.34.2021.PZ: Przebudowa drogi w ulicy Wąskiej

Postępowanie ZP.271.33.2021.KM: Przebudowa drogi w ul. Millenium poprzez budowę zatok autobusowych

Postępowania ZP.271.32.2021.PZ: Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej ul. 8 Marca w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa”

Postępowanie ZP.271.30.2021.JG: Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej

Postępowanie ZP.271.31.2021.JG: Modernizacja oświetlena ulicznego w Gminie Myszków - II etap

Postępowanie ZP.271.29.2021.PZ - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2021 r. Oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Postępowanie ZP.271.28.2021.PZ - Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie gminy Myszków - dostawa z instalacją kotłów grzewczych c.o. na gaz

Postępowanie ZP.271.27.2021.PZ: Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków - dostawa z instalacją kotłów grzewczych c.o. na biomasę-pellet

Postępowanie ZP.271.26.2021.KK: Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej w ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.25.2021.PZ: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.24.2021.JG: Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap II

Postępowanie ZP.271.23.2021.KK - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ I BUDOWA NOWEJ KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ NAD ODNOGĄ RZEKI WARTA W CIĄGU UL. ŚWIERKOWEJ W MYSZKOWIE

Postępowanie ZP.271.22.2021.KK - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STRZELNICY SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „STRZELNICA W POWIECIE”

Postępowanie ZP.271.21.2021.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na podwójnym powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni, w ramach zadania pn.: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy”

Postępowanie ZP.271.20.2021.JG: Przebudowa drogi w ul. Żelaznej w ramach zadania pn.: "Remont dróg o nawierzchniach gruntowych"

Postępowanie ZP.271.19.2021.KK: Przebudowa i rozbudowa strzelnicy sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Strzelnica w powiecie”

Postępowanie ZP.271.18.2021.JG: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.17.2021.JG: Budowa drogi w ulicy Topolowej w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od nr 13e do ul. Malinowej)

Postępowanie ZP.271.16.2021.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, w ramach zadania pn.: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy”

Postępowanie ZP.271.15.2021.PZ: Wykonaniu nakładek bitumicznych w ciągu dróg gminnych w Myszkowie w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”

Postępowanie ZP.271.8.2021.PZ: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj remontów 4 obiektów mostowych

Postępowanie ZP.271.14.2021.JG: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie"

Postępowanie ZP.271.13.2021.KK: Przebudowa i rozbudowa strzelnicy sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Strzelnica w powiecie"

Postępowanie ZP.271.12.2021.JG: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Myszków - z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy

Postępowanie ZP.271.10.2021.JG: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Projektowana"

Postępowanie ZP.271.9.2021.KK: Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej

Postępowanie ZP.271.11.2021.KK: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem, krzeseł ergonomicznych, podnóżków oraz podstawek pod dokumenty zwanych dalej „meblami”. Zakup wynika z realizacji projektu pn. „Ergonomia w pracy”

Postępowanie ZP.271.7.2021.JG: Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej ul. 8 Marca w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa

Postępowanie ZP.271.6.2021.KK: Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Boczna

Postępowanie ZP.271.5.2021.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”

Postępowanie ZP.271.3.2021.PZ: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Słowicza

Postępowanie ZP.271.4.2021.JG: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap