OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 XXXVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 4 marca 2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: „Nasza Duża Rodzina”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Myszków na 2021r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów oraz kosztów wykonania analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zmiany uchwały Nr XXXV/221/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2021 r.,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Myszków,
 • uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk