OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu czerwcu:

I.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (tryb zdalny)

1 czerwca 2021 r. o godz. 14.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 16.12.20r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2020r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy Myszków za 2020r.
5. Sformułowanie i zaopiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Myszkowa za 2020r.
6. Powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania zaawansowania inwestycji realizowanych w I półroczu 2021r.
7. Sprawy różne.


II.  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (tryb zdalny)

                                                                                                      14 czerwiec 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26.04.2021r.
3. Wakacje 2021-proponowane przez MDK, MOSiR formy wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
5. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
6. Informacja na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2021/2022.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.


III.  Posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

                                                                                                         15 czerwiec 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29.04.2021r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020r.
4. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” i podziału środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia.
5. Informacja na temat planowanych projektów i przygotowanych wniosków ze środków unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
6. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
7. Informacja na temat realizacji obowiązku w zakresie całorocznego utrzymania terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków.
8. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych (umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
10. Sprawy różne.


IV.  Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście (tryb zdalny)

                                                                                                         16 czerwiec 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.03.2021r.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego w mieście.
5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
6. Analiza projektu „strefy parkingów płatnych” w ujęciu dynamicznym.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.


V. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny)

                                                                                                          22 czerwiec 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.04.2021r.
3. Informacja na temat realizacji przez SP ZOZ Myszków kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej szpitala.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


VI. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

23 czerwiec 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 28.04.2021r.
3. Skarga na Burmistrza Miasta Myszkowa złożona przez mieszkańców ul. Krętej w Myszkowie.
4. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk