OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu listopadzie:

I. Połączone posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście, Komisji Oświaty, Kultury,  Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny).

10 listopada 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 28.10.21r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 22.09.21r.
4. Informacja o stanie dochodów budżetu miasta.
5. Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2020/2021.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
8. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
9. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny).

16 listopada 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26.10.2021r.
3. Skarga na Burmistrza Miasta Myszkowa.
4. Sprawy różne.

Informuje się, że termin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zmienił się na 22 listopada 2021 r. o godz. 8.30. w trybie zdalnym.


III. Posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta w sali sesyjnej UM w Myszkowie

25 listopada 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Opiniowanie inicjatywy uchwałodawczej grupy radnych dotyczący przygotowania projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa
b) ustalenie wysokości diet dla Radnych Miasta Myszkowa.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk