OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu marcu:

I.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. (sala sesyjna UM)

29 marca 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 2021r.
3. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2021r.
4. Sprawy różne.

II.  Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. (sala sesyjna UM)

30 marca 2022 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 25 lutego 2022r.
3. Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i porządku w mieście.
4. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
5. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

III.  Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu. (sala sesyjna UM)

31 marca 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 25 lutego 2022r.
3. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2022r. spółek SANiKO, MTBS, ZWiK.
4. Informacja na temat działalności i planów na 2022r. KZGM.
5. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych (umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk