OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 września 2022r. o godz. 10.00 LIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Pana Sławomira Dymczyka.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 16.08.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
7. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2022, przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Myszkowa za I półrocze 2022r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022,
  • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Będusz,
  • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk