OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu czerwcu:

I. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Myszkowie (sala sesyjna UM)

6 czerwca 2023 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 marca 2023r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2022r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy Myszków za 2022r.
5. Sformułowanie i zaopiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza miasta Myszkowa za 2022r.
6. Powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania zaawansowania inwestycji realizowanych w I półroczu 2023r. (w terenie).
7. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie w terminie od dnia najbliższej komisji do końca września.
8. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej w ZWiK w Myszkowie.
9. Sprawy różne.

II. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Myszkowie (sala sesyjna UM)
                                                                                                           

22 czerwca 2023r. o godz. 8.30


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27.04.2023r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 24.05.2023r.
4. Dyskusja na temat problemu uciążliwości zapachowej oraz zanieczyszczenia rzeki Warty w Myszkowie.
5. Informacja o planowanych projektach i przygotowanych wnioskach ze środków unijnych, krajowych i wojewódzkich na inwestycje.
6. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
7. Informacja na temat realizacji obowiązku w zakresie całorocznego utrzymania terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków.
8. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” i podział środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia.
9. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok (w tym informacja o stanie mienia komunalnego).
10. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
11. Sprawy różne.

III. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (sala sesyjna UM)

26 czerwca 2023r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji z dnia 27.04.2023r.
3. Wakacje 2023 - proponowane przez MDK, MOSiR, formy wypoczynku.
4. Wysłuchanie informacji na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/2024.
5. Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
6. Zapoznanie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.


IV. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (sala sesyjna UM)

27 czerwca 2023r. o godz. 9.00

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27.04.2023r.
3. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


 

 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk