Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
 • wydanie zaświadczenia na wniosek 
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową:

W myśl obowiązujących przepisów, podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.

Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

Obowiązek opłaty skarbowej:

W przypadkach nieobjętych wyłączeniem lub zwolnieniem, o których stanowi art. 2; 3; 3a i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz kol. 4 załącznika do w/w ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub na pełnomocniku w/w.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest: 

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia, złożonego pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie, w banku, lub wydrukowany z Internetu).

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej:

1. Bezgotówkowo - bezpośrednio na podany poniżej rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA 37 1020 2313 0000 3202 0586 8403

2. Gotówką:

- W kasach Urzędu Miejskiego (na parterze);
- W oddziałach banku PKO Bank Polski SA

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wydział załatwiający sprawę

Wydział Finansowo - Budżetowy

1. Co powinienem wiedzieć?

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 • od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 • gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.: dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP, oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia, uzasadnienie wniosku, wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa, informację dot. formy zwrotu opłaty skarbowej np. rachunek bankowy wnioskodawcy, kasa Urzędu Miejskiego itp.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej uiszczonej za pełnomocnictwo, do wniosku o zwrot należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o treści: "przedmiotowa wpłata wraz pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej i sądach na terenie Miasta Myszkowa"

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę załatwia się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na podstawie przedmiotowej wpłaty lub dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) niepodlegającej opłacie skarbowej lub zwolnionej z opłaty skarbowej.

4. Wymagane dokumenty.

Wniosek o zwrot dokonanej opłaty skarbowej - druk do pobrania

Uwaga:

gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wpisać PESEL, w przypadku osoby prawnej wpisać NIP

 1. Przedmiotowy wniosek jest również do pobrania:

. w Informacji mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego pok.2

. w pok. 15 mieszczącym się na parterze

 1. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej
 1. W przypadku zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej za pełnomocnictwo należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o treści: "przedmiotowa wpłata wraz pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej i sądzie na terenie Miasta Myszkowa".
 1. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

5. Jakie opłaty należy ponieść?

Złożenie wniosku o zwrot dokonanej wpłaty wraz z załącznikami jest wolne od opłat.

Pełnomocnik wnioskodawcy winien do wniosku dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł.

6. Jak załatwić sprawę?

1: Wypełnić wniosek o zwrot dokonanej wpłaty.

2: Dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty.

3: Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

4: Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dołączyć formularz oświadczenia.

5: Oryginał wniosku złożyć w Biurze Podawczym (na parterze Urzędu pok. 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Myszkowa Wydział Finansowo - Budżetowy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków.

6: Zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

7: Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Myszkowie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

7. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Myszkowie

Nie ma możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy drogą elektroniczną z uwagi na konieczność dołączenia do wniosku o zwrot opłaty skarbowej oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

8. Przepisy prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

9. Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 5. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat. 
 6. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
  • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
  • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia, 
  • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.