Dziennik
Ustaw z 2010 r. Nr 28 poz. 146
USTAWA


z
dnia 22 stycznia 2010 r.


o
zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
1)


(Dz.
U. z dnia 25 lutego 2010 r.)

Art.
1.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1:


a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:


"1)
prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;",


b)
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:


"4)
tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.";


2)
w art. 2:


a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:


"3)
wolontariuszu - rozumie się przez to osobę fizyczną, która
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach
określonych w ustawie;",


b)
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:


"4)
inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności
lokalnej.";


3)
w art. 3:


a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:


"2.
Organizacjami pozarządowymi są:


1)
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych,


2)
niedziałające w celu osiągnięcia zysku


-
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym
fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.",


b)
w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 3 i 4 w brzmieniu:


"3)
spółdzielnie socjalne;


4)
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.3)),
które:


-
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.",


c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:


"3a.
Przepisów art. 7 oraz art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni
socjalnych.",


d)
w ust. 4:


uchyla
się pkt 4,


uchyla
się pkt 6,


e)
uchyla się ust. 6;


4)
w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje
zadania w zakresie:


1)
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;


2)
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;


3)
działalności charytatywnej;


4)
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;


5)
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego;


6)
ochrony i promocji zdrowia;


7)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;


8)
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;


9)
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;


10)
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;


11)
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;


12)
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;


13)
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;


14)
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;


15)
wypoczynku dzieci i młodzieży;


16)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;


17)
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;


18)
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;


19)
turystyki i krajoznawstwa;


20)
porządku i bezpieczeństwa publicznego;


21)
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;


22)
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;


23)
ratownictwa i ochrony ludności;


24)
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;


25)
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;


26)
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;


27)
promocji i organizacji wolontariatu;


28)
pomocy Polonii i Polakom za granicą;


29)
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;


30)
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;


31)
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;


32)
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;


33)
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.";


5)
art. 5 otrzymuje brzmienie:


"Art.
5. 1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w
sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu
działania organów administracji publicznej, działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.


2.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności
w formach:


1)
zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ustawie;


2)
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;


3)
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;


4)
konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku
publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki
samorządu terytorialnego;


5)
tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;


6)
umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w
ustawie;


7)
umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.
712 i Nr 157, poz. 1241).


3.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.


4.
Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt
1, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e,
art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), może mieć formy:


1)
powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji, lub


2)
wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.


5.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w
drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.


6.
Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i
prowadzić jednostki organizacyjne, których celem jest działalność,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33.


7.
Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być
także organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3.


8.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek,
gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku
publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";


6)
po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b w brzmieniu:


"Art.
5a. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala,
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w
art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny
program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu.


2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić,
w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3.


3.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później
niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.


4.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:


1)
cel główny i cele szczegółowe programu;


2)
zasady współpracy;


3)
zakres przedmiotowy;


4)
formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;


5)
priorytetowe zadania publiczne;


6)
okres realizacji programu;


7)
sposób realizacji programu;


8)
wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;


9)
sposób oceny realizacji programu;


10)
informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji;


11)
tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


Art.
5b. 1. Organ administracji rządowej może, w drodze zarządzenia,
przyjąć, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 na okres od roku do 5 lat.


2.
Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.


3.
Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia
każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.";


7)
art. 6-8 otrzymują brzmienie:


"Art.
6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem
art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.


Art.
7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest
działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której
mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.


Art.
8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:


1)
działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której
mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;


2)
sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku
publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.


2.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.";


8)
w art. 9:


a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli:


1)
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do
działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów
tej działalności, lub


2)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu
zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej
pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza
3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.",


b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:


"1a.
Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi
okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację
pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 do
złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności
danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.


1b.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 nie wykaże organowi
administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru
przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ administracji
publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o
prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Przepis art. 24
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.
U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.4)) stosuje
się odpowiednio.";


9)
w art. 10:


a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 pkt 2-4:


1)
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,


2)
odpłatnej działalności pożytku publicznego lub


3)
działalności gospodarczej


-
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej
z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.",


b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:


"3.
Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej
pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.";


10)
w art. 11:


a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


"2)
powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4,
realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność
statutową w danej dziedzinie.",


b)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:


"2a.
Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona
organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3.",


c)
ust. 3-5 otrzymują brzmienie:


"3.
W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.


4.
Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym
mowa w ust. 2, lub w innym trybie określonym w odrębnych
przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość
wykonania danego zadania.


5.
Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może
nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie
publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli
na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane
niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych.";


11)
po art. 11 dodaje się art. 11a-11c w brzmieniu:


"Art.
11a. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18
kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.
558, z późn. zm.5)), w kraju lub poza jego granicami
organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom,
może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w
art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
stosuje się odpowiednio.


Art.
11b. Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu
na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny
interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu
ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.


Art.
11c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach
dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może
zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom o zasięgu ogólnokrajowym
określonym w art. 55 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej, jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w
art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), oraz
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z
pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz
art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
stosuje się odpowiednio.";


12)
art. 12 otrzymuje brzmienie:


"Art.
12. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację
zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane
dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:


1)
opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;


2)
szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.


2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej,
w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia
wniosku:


1)
rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
biorąc pod uwagę:


a)
stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom
publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,


b)
zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,


c)
środki dostępne na realizację zadań publicznych,


d)
korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez
organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;


2)
informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia
celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego
wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art.
11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.";


13)
w art. 13:


a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację
zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin
do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia
ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.",


b)
w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:


"6)
trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie
dokonania wyboru ofert;


7)
zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych
tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.",


c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:


"3.
Otwarty konkurs ofert ogłasza się:


1)
w Biuletynie Informacji Publicznej;


2)
w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;


3)
na stronie internetowej organu administracji publicznej.",


d)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:


"4.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w
dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub
lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego.


5.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu
uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach
ustawy o finansach publicznych.";


14)
art. 14 otrzymuje brzmienie:


"Art.
14. 1. Oferta złożona w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub
w art. 19a ust. 1 zawiera w szczególności:


1)
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji;


2)
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;


3)
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;


4)
informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w
zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;


5)
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej
wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł;


6)
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
zadania publicznego.


2.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.


3.
Oferta wspólna wskazuje:


1)
jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą
wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3;


2)
sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec
organu administracji publicznej.


4.
Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń
składających się na realizację zadania publicznego, załącza się
do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego.


5.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną
za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.";


15)
w art. 15:


a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:


1)
ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;


2)
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;


3)
ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone
w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;


4)
w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia
planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;


5)
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;


6)
uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.",


b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2j w brzmieniu:


"2a.
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert
powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.


2b.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki
samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu
wykonawczego tej jednostki.


2c.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji
rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.


2d.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z
wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.


2e.
W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem
doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.


2f.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu
ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.6)) dotyczące wyłączenia pracownika.


2g.
W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna
oferta.


2h.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w
szczególności:


1)
nazwę oferenta;


2)
nazwę zadania publicznego;


3)
wysokość przyznanych środków publicznych.


2i.
Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.


2j.
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po
wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3.",


c)
uchyla się ust. 3,


d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:


"4.
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji
publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji
zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego
z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3.";


16)
w art. 16:


a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie
określonym w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania
publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z
uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a
organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na
realizację zadania dotacji.",


b)
ust. 3-5 otrzymują brzmienie:


"3.
Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji
zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.


4.
Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący
stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 7.


5.
Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 są
zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis
art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.",


c)
dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:


"6.
W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które
złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego należy
wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w
tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane
zadanie.


7.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z
którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której
mowa w ust. 1, mogą zlecić realizację zadania publicznego
wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję
organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,
niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji
zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.";


17)
w art. 18:


a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie
należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji zadania publicznego.",


b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:


"3.
Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku
budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania
publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia
doręczenia wezwania.";


18)
po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:


"Art.
18a. 1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs
ofert, jeżeli:


1)
nie złożono żadnej oferty;


2)
żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w
ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2.


2.
Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ
administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposób
określony w art. 13 ust. 3.";


19)
art. 19 otrzymuje brzmienie:


"Art.
19. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi,
w drodze rozporządzenia:


1)
wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2,


2)
ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,


3)
wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1


-
uwzględniając konieczność zapewnienia pełnych informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego.";


20)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:


"Art.
19a. 1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:


1)
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10.000 zł;


2)
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż
90 dni.


2.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację
zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez
organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.


3.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia
oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
zamieszcza ofertę na okres 7 dni:


1)
w Biuletynie Informacji Publicznej;


2)
w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;


3)
na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.


4.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o
którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


5.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu
uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta,
o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.


6.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji
pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.
3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie
może przekroczyć kwoty 20.000 zł.


7.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust.
1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.


8.
Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art.
16-19.";


21)
w dziale II po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:


"Rozdział
2a


Inicjatywa
lokalna


Art.
19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu
terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki
samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce
zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:


1)
działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w
szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji,
sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;


2)
działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;


3)
edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
14;


4)
działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;


5)
ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 18;


6)
porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust.
1 pkt 20.


2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego.


Art.
19c. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria
oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej
w realizację inicjatywy lokalnej.


2.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując
oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku
oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej.


Art.
19d. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas
określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.


Art.
19e. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy
społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.


Art.
19f. Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia otrzymać od
jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy
konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.


Art.
19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z
wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.


Art.
19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie
inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.7)).";


22)
art. 20 otrzymuje brzmienie:


"Art.
20. 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja
pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z
zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące
wymagania:


1)
prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu
społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że
grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;


2)
może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;


3)
nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o
której mowa w pkt 1;


4)
ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od
organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu
kontroli lub nadzoru:


a)
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,


b)
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,


c)
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;


5)
członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;


6)
statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:


a)
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",


b)
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków
organów lub pracowników oraz