Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
 • wydanie zaświadczenia na wniosek
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową:
W myśl obowiązujących przepisów, podmiot składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, (tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Obowiązek opłaty skarbowej:
W przypadkach nieobjętych wyłączeniem lub zwolnieniem, o których stanowi art. 2; 3; 3a i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej oraz kol. 4 załącznika do w/w ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku  o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
   

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub na pełnomocniku w/w.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
  Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia, złożonego pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie, w banku, lub wydrukowany z Internetu).

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej:
1. Bezgotówkowo - bezpośrednio na podany poniżej rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A. 32 1020 2313 0000 3102 0643 1433

2. Gotówką:
- w kasie Urzędu Miejskiego (na parterze);
- PKO Bank Polski S.A.- ul. 11 Listopada 28, 42-300 Myszków

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 • od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
  gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.: dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP, oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia, uzasadnienie wniosku, wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa, informację dot. formy zwrotu opłaty skarbowej. Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Myszkowie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Do wniosku należy załączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej. W przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik należy złożyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.  Pełnomocnictwo  udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na podstawie przedmiotowej wpłaty lub dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) niepodlegaj?cej opłacie skarbowej lub zwolnionej z opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa

Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa.

O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.

Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.

Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
- zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
- określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
- wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1325 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 187 poz. 1330)