Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Myszków

Kolorowy pasek

Związek małżeński

ZWIĄZEK MAŁEŃSKI

 • zawarcie związku małżeńskiego w USC
 • zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy)
 • związek małżeński poza granicami kraju
 • związek małżeński z cudzoziemcem
 • zagraniczny Akt Stanu Cywilnego w Księgach USC
 • uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego - już sporządzonego
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • uroczystość złotych godów
 • opłaty skarbowe w USC

ZAWARCIE ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO w USC

Wymogi:

 • kobieta ukończone 18 lat
 • mężczyzna ukończone 18 lat
 • w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego (zezwolenie wydają SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETN. miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa
 • dowody osobiste, nieletni - tymczasowe dokumenty tożsamości

UWAGI KOŃCOWE !
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MOŻNA ZAWRZEĆ W DOWOLNIE WYBRANYM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W KRAJU (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu).
USTAWOWY OKRES OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W USC WYNOSI MIESIĄC OD DNIA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW; w szczególnym przypadku termin ten może być skrócony.

ZAWARCIE ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO WYWIERAJACEGO SKUTKI W PRAWIE CYWILNYM (tzw. ŚLUB KONKORDATOWY)

Wymogi:

 • kobieta ukończone 18 lat
 • mężczyzna ukończone 18 lat
 • w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda SĄDU OPIEKUŃCZEGO (zezwolenie wydają Sądy Rejonowe - Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa
 • dowody osobiste, nieletni - tymczasowe dokumenty tożsamości

ZAŚWIADCZENIE JEST WAŻNE  PÓŁ ROKU OD DATY WYDANIA.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI POZA GRANICAMI KRAJU

Dotyczy:
OBYWATEL POLSKI NA STAŁE MIESZKAJACY W KRAJU, KTÓRY ZAMIERZA ZAWRZEĆ ZWIAZEK MAŁŻEŃSKI POZA GRANICAMI KRAJU

Wymagane dokumenty:
Obywatel Polski zamierzający zawrzeć związek małżeński za granicą, winien uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

W tym celu należy złożyć w USC następujące DOKUMENTY:

 • dowód osobisty lub ważny paszport (polski)

UWAGI KOŃCOWE !
POWYŻSZY DOKUMENT MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓREJ ON DOTYCZY (CZYLI MUSI ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE). POLACY PRZEBYWAJACY ZA GRANICĄ A ZAMELDOWANI W MYSZKOWIE, BĄDŹ KTÓRYCH OSTATNIM POBYTEM BYŁ MYSZKÓW, A NIE MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZWRACAJĄ SIĘ DO NAJBLIŻSZEJ POLSKIEJ PLACÓWKI DYPLOMATYCZNEJ W KRAJU W KTÓRYM PRZEBYWAJĄ.

ZAŚWIADCZENIE POWYŻSZE WAŻNE JEST 3 MIESIĄCE OD DATY WYDANIA.

ZWIAZEK MAŁŻEŃSKI Z CUDZOZIEMCEM

Dotyczy:
CUDZOZIEMIEC ZAMIERZAJACY ZAWRZEĆ ZWIAZEK MAŁŻEŃSKI W POLSCE

Wymagane dokumenty - cudzoziemiec

 • Dokument urodzenia (oryginał wraz z tłumaczeniem)
 • Dokument potwierdzający wcześniejsze małżeństwo,wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie,lub unieważnienie albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństw (oryginał wraz z tłumaczeniem)
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zezwolenie z Sądu. Takie zezwolenie wydają SĄDY REJONOWE w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca
 • dokumentu stwierdzającego,że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo nie przedkłada w przypadku,gdy na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r.-Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. nr 80,poz.432 oraz z 2014r.poz.827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego
 • Zaświadczenie o stałym zameldowaniu ze swojego miejsca zamieszkania.
 • Ważny paszport.

Strony winny zgłosić się minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu z wyżej wymienionymi dokumentami, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na ślub. W szczególnych przypadkach Kierownik USC może zwolnić z tego wymogu. W tym celu należy złożyć podanie uzasadniające pośpiech.

Osoba nie posługująca się biegle językiem polskim winna zgłosić się do USC w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka jakim się posługuje.

Cudzoziemiec może również składać dokumenty za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady R.P.

Wymagane dokumenty - strona będąca obywatel/ką polską:

 • dowód osobisty

 ZAGRANICZNY AKT STANU CYWILNEGO w KSIĘGACH USC

ZAGRANICZNE DOKUMENTY STANU CYWILNEGO

Osoby posiadające zagraniczne akty stanu cywilnego, które chcą wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego,  winny zgłosić się  do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.

W przypadku zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa bądź zgonu wnioskodawca powinien przedłożyć:

 • oryginalny akt stanu cywilnego lub kserokopię jeżeli jest ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zagraniczny urząd, który wydał ów dokument albo przez polskiego konsula
 • tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego, które składa się wraz z oryginałem
 • należy przedłożyć (do wglądu) swój dowód osobisty lub paszport.

UROCZYSTOŚĆ ZŁOTYCH GODÓW

ZŁOTE GODY

Pary małżeńskie obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego, na stałe zameldowane w MYSZKOWIE mogą zgłaszać jubileusz w siedzibie USC już ok. 3 miesiące przed datą rocznicy.

Należy przedłożyć:

 • dowód osobisty męża i żony

OPŁATY SKARBOWE w USC

Opłaty skarbowe pobierane przez Urzędy Stanu Cywilnego od dnia 1.01.2007 roku zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014r. poz. 1628)

 • od sporządzenia aktu małżeństwa - 84,00 zł
 • od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł
 • od odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
 • od odpisu wielojęzycznego - 22,00 zł
 • od zaświadczenia od dokonanych wpisach lub o ich braku w księgach stanu cywilnego - 24,00 zł
 • od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą - 38,00 zł
 • od zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł
 • od pozostałych zaświadczeń - 26,00 zł

Decyzje administracyjne

 • odpis zupełny po wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50,00 zł
 • odpis zupełny po uzupełnieniu  i sprostowaniu aktu dokonanego na wniosek - 39,00 zł
 • odpis zupełny po odtworzeniu treści zagranicznego aktu - 39,00 zł
 • zmiana imienia i nazwiska - 37,00 zł
 • decyzje odmowne - 10,00 zł

Zezwolenie na skrócenie terminu  oczekiwania na zawarcie małżeństwa - 39,00 zł

(o którym a art.4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)

Inne czynności Kierownika USC - 11,00 zł

Zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego,w którym jest on właściwy, jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności a także na wniosek strony zamierzającej zawrzeć małżeństwo w innym miejscu  niż lokal USC, miejsce to winno spełniać wymóg zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz zapewnić bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie  z art.85 ust.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r-Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. poz.1741 i 1888)-wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek  małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik  tego urzędu, wynosi-1000,00zł.

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 R. ZGODNIE Z ART.125 USTAWY: PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO WYDANIE ODPISU STANU CYWILNEGO MOŻLIWE JEST TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM PRZENIESIENIU TEGO AKTU DO CENTRALNEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO TZW. "ŹRÓDŁA". URZĄD STANU CYWILNEGO WYDAJE TAKI ODPIS W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU, W SYTUACJI GDY USC MYSZKÓW, NIE JEST W POSIADANIU ŻĄDANEGO AKTU TERMIN TEN WYNOSI 10 DNI.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
URZĄD STANU CYWILNEGO
42-300 MYSZKÓW
ul. Kościuszki nr 26, pok. 116, 117, 118
tel. 34/313-26-82 wew. 143, 164, 180;
e-mail: usc@miastomyszkow.pl

Nr konta: Urząd Miasta Myszków
PKO Bank Polski SA
37 1020 2313 0000 3202 0586 8403

Załączniki

Wniosek - akt małżeństwa (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o sprostowanie aktu (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Transkrypcja aktu małżeństwa (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podanie - zaświadczenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżenstwa w RP (299.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Skotniczny
Data wprowadzenia:2008-02-20 13:52:04
Opublikował:Paweł Skotniczny
Data publikacji:2008-02-20 13:52:04
Ostatnia zmiana:2020-02-13 08:39:00
Ilość wyświetleń:5237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij