REJESTRACJA ZGONÓW

Wymagane dokumenty:

Zgon należy zarejestrować wciągu 3 dni po otrzymaniu od lekarza karty zgonu w USC w miejscowości, w której nastąpił zgon. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce zamieszkania zmarłego. Zgłoszenia może dokonać:

 • małżonek lub dzieci zmarłego;
 • najbliżsi krewni lub powinowaci;
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
 • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
 • administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Następujące dokumenty niezbędne do zgłoszenia zgonu:

 • karta zgonu wystawiona przez placówkę zdrowia
 • dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport dla cudzoziemca
 • dowód osobisty współmałżonka dla osób pozostających w związku małżeńskim /jeżeli jest dostępny/
 • książeczka wojskowa dla mężczyzn do 50 roku życia /jeżeli jest dostępna/
 • dowód osobisty osoby, która zgłasza zgon -do wglądu.

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO - już sporządzonego

W celu uzyskania dokumentu należy:

 • podać rodzaj żądanego dokumentu
 • podać datę zdarzenia /urodzenia, małżeństwa, zgonu/
 • okazać dowód osobisty lub paszport

DOKUMENTY WYDAJE SIĘ OSOBIŚCIE OSOBIE KTÓREJ DOTYCZY DANY AKT, JEJ WSTĘPNEMU, ZSTĘPNEMU, RODZEŃSTWU, MAŁŻONKOWI, PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU, OPIEKUNOWI , OSOBIE, KTÓRA WYKAŻE W TYM INTERES PRAWNY ,NA WNIOSEK SĄDU, PROKURATURY   , ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM , JEŻELI JEST TO ZGODNE Z ICH CELEM STATUTOWYM I PRZEMAWIA ZA TYM INTERES SPOŁECZNY, ORAZ ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ,JEŻELI JEST TO KONIECZNE DO REALIZACJI ICH USTAWOWYCH ZADAŃ /art. 45 prawa o aktach stanu cywilnego/.

OPŁATY SKARBOWE w USC

Opłaty skarbowe pobierane przez Urzędy Stanu Cywilnego od dnia 1.01.2015 roku zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  poz. 1628

 • od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł
 • od odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
 • odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
 • od zaświadczenia od dokonanych wpisach lub o ich braku w księgach stanu cywilnego - 24,00 zł
 • od pozostałych zaświadczeń - 26,00 zł

Decyzje administracyjne

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50,00 zł
 • Odpis zupełny aktu  s.c. wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu - 39,00 zł
 • odpis zupełny aktu  s.c. wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia aktu - 39,00 zł
 • decyzja- zmiana imienia i nazwiska - 37,00 zł
 • decyzja odmowna - 10,00 zł
 • inne czynności Kierownika USC - 11,00 zł

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 R. ZGODNIE Z ART.125 USTAWY: PRAWO   O AKTACH STANU CYWILNEGO WYDANIE ODPISU STANU CYWILNEGO MOŻLIWE JEST TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM PRZENIESIENIU TEGO AKTU DO CENTRALNEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO TZW. "ŹRÓDŁA".  URZĄD STANU CYWILNEGO WYDAJE TAKI ODPIS W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU, W SYTUACJI GDY USC MYSZKÓW, NIE JEST W POSIADANIU ŻĄDANEGO AKTU TERMIN TEN WYNOSI 10 DNI.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
URZĄD STANU CYWILNEGO
42-300 MYSZKÓW
ul. Kościuszki nr 26, pok. 116, 117, 118
tel.34/313-26-82 wew. 143, 164, 180;
e-mail: usc@miastomyszkow.pl

Nr konta :
Urząd Miasta Myszków
PKO Bank Polski SA
37 1020 2313 0000 3202 0586 8403