PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 129)


PROCEDURA:
Wymagane dokumenty:
- wniosek   o  stwierdzenie  konieczności   sprawowania   bezpośredniej   opieki  nad członkiem rodziny oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji członka rodziny;
- dokument stwierdzający, że członek rodziny wymagający opieki nie ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 lat;
- prawomocne orzeczenie  sądu,  z  którego   wynika   obowiązek   sprawowania  opieki  nad   członkiem   rodziny.
W dniu stawienia się do komisji poborowej:
- dowód osobisty osoby składającej wniosek;
- książeczka wojskowa.

Termin załatwienia:
Do 1 miesiąca.

Załatwienie sprawy:
Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika;
-  za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:
Od   decyzji   Burmistrza  przysługuje  żołnierzowi  odwołanie  do  Wojewody  Śląskiego  w  terminie  14  dni  od  dnia doręczenia decyzji.


OPŁATY:
Nie pobiera się.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 157.
Telefon: 313 26 82, wew. 142.