PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).


PROCEDURA:
Wymagane dokumenty:
- wniosek  o  ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych;
- zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych;
- zaświadczenie  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  lub  pracodawcy  określające   kwotę   dziennego   utraconego wynagrodzenia lub dochodu przez żołnierza rezerwy.

Termin załatwienia:
Do 7 dni.

Załatwienie sprawy:
Wydanie decyzji.  (w przypadku decyzji pozytywnej również wypłata świadczenia rekompensującego).
Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika;
-  za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:
Od   decyzji   Burmistrza  przysługuje  żołnierzowi  odwołanie  do  Wojewody  Śląskiego  w  terminie  14  dni  od  dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
- świadczenie   pieniężne  rekompensujące   utracone   zarobki  przysługuje  żołnierzowi,  który  odbył   ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godz. odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy;
- świadczenie   nie  przysługuje  żołnierzowi  rezerwy,  jeśli  otrzymał  od  pracodawcy   wynagrodzenia   za  okres odbywania ćwiczeń wojskowych;
- kwota   dziennego  świadczenia  pieniężnego  rekompensującego  utracone zarobki nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia w  sektorze   przedsiębiorstw,   którego  wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


OPŁATY:
Nie pobiera się.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 157.
Telefon: 313 26 82, wew. 142.