I N F O R M A C J A
O WARUNKACH WAZNOŚCI ODDANEGO GŁOSU NA KARCIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH :

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Głosy  Ważne
Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jedną wybraną listę.
Na listę wyborca głosuje przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje na jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
Głosy nieważne
Głos jest nieważny w razie :
*   oddania głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
* nieoddania głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienia znaku „ X” w kratce obok nazwiska kandydata na którejkolwiek liście.
Nieważne są karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.


DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Głosy ważne
Warunkiem ważności  głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 2 kandydatów. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk 2 kandydatów, lub obok nazwiska 1 kandydata.
Głosy nieważne

Głos jest nieważny w razie :
*  oddania głosu na więcej niż 2 kandydatów, czyli postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk więcej niż 2 kandydatów
* nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X” w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.
Nieważne są karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.