Uchwała Nr 4100/VI/204/2011 dnia 5 grudnia 2011 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12.412.998 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Myszkowa.