Uchwała Nr 4100/VII/203/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.