Uchwała Nr 4100/VIII/205/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ma lata 2012 - 2026.