OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 I sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
 1. zgłaszanie kandydatów,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta,
 4. przeprowadzenie głosowania,
 5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miasta od Radnego Seniora.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 1. zgłaszanie kandydatów,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta,
 4. przeprowadzenie głosowania,
 5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta
w kadencji 2006-2010

Urszula Motylewska