Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 stycznia2012 r. o godz. 10.00 XVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych,
 • wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania,
 • zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej Nr 4
 • w Myszkowie celem przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 5 w Myszkowie,
 • zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej Nr 7
 • w Myszkowie celem przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka