Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Zezwolenie jest wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z następującymi uchwałami Rady Miasta:

 • uchwała nr XL/358/10 z dnia 31 marca 2010 r., w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Myszkowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • uchwała Nr XLVIII/367/18 z dnia 10 maja 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Myszkowa.

W/w opinia wydawana jest w drodze postanowienia.

Możliwy jest wybór następujących rodzajów zezwoleń:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Warunkiem wydania zezwolenia jest również wniesienie opłaty, która wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4.5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa,
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim są zobowiązani do wniesienia rocznej opłaty w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach do 31 stycznia , 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - jednorazowe

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia.

Możliwy jest wybór następujących rodzajów zezwoleń:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.

Opłaty

Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:

 • 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo,
 • 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 76 1600 1462 1746 4218 1000 0001

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej, pok. 151.
Telefon: 34 313-26-82, wew. 148.