OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 II sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta wybranego w wyborach bezpośrednich w dniu 5 grudnia 2010 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
  • wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie.
  1. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka