Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 lutego 2012 r. o godz. 10.00 XVII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012-2026,
 • zmian w budżecie na 2012 rok,
 • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XIV/110/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,
 • okręgów wyborczych w gminie Myszków,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2012r.
 • obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu,
 • sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków i obręb Nowa Wieś.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka