Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 marca 2012 r. o godz. 10.00 XVIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2011r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2012 rok,
 • zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszków na rok 2012,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie,
 • nadania nazwy rondu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 u zbiegu ulic Kościuszki z ulicą Pułaskiego w Myszkowie,
 • okręgów wyborczych w gminie Myszków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka