OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 III sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 2.12.2010 r. i 14.12.2010 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
 • wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
 • zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania,
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
 • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XLV/414/10 z dnia 29 października 2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.,
 • zmiany uchwały Rady Miasta Nr XLV/415/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011,
 • określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
 • zmiany uchwały nr XIII/107/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Myszkowa na lata 2007-2015.
 1. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka