Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 8 maja 2012 r. o godz. 10.00 XIX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Myszków.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012-2026,
 • zmian w budżecie na 2012 rok,
 • przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z NFOŚiGW,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych objętych "Programem Usuwania Azbestu z terenu gminy Myszków",
 • obwodów głosowania w gminie Myszków,
 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2012,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków w drodze pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Myszkowie.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka