OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 lutego 2011 r. o godz. 10.00 IV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023.
 7. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wygaśnięcia mandatu radnego,
 • wygaśnięcia mandatu radnego,
 • zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków,
 • opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków,
 • zmiany uchwały Nr XLV/417/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” w części stanowiącej załącznik do tej uchwały,
 • wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
 • powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz trybu jego pracy,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2011 r.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka