Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26 czerwca  2012 r. o godz. 10.00  XX sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Miasta Myszkowa za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał za 2011r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012-2026,
-zmian w budżecie na 2012 rok,
-udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2012r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
-wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy Myszków,
-przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
-przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków - II etap,
-ujednolicenia nazewnictwa ulic i placów na terenie miasta Myszkowa,
-nabycia na rzecz Gminy Myszków nieruchomości położonej w Myszkowie,
-nabycia na rzecz Gminy Myszków lokali mieszkalnych,
-obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu,
-Przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",
-określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",
-uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Myszkowa na 2012r.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                     Halina Skorek-Kawka