OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r . z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 lutego 2011 r. o godz. 10.00 V nadzwyczajną sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie, ul. Jedwabna 93.
  4. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 im. J. Brzechwy w Myszkowie, ul. Pińczycka 2.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie do klas I-III i przekształcenia jej w filię Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. H. Sienkiewicza wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 5 w Myszkowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 7 im. J.Brzechwy w Myszkowie do klas I-III i przekształcenia jej w filię Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Myszkowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie, ul. Jedwabna 93 do prowadzenia przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej Nr 7 im. J. Brzechwy w Myszkowie, ul. Pińczycka 2 do prowadzenia przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach.
  9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka