Uchwała Nr 4100/VII/44/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Myszków kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej miasta Myszkowa na 2012 rok w kwocie 9.959.807,00 zł.