Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 XXI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2012 rok,
- przyjęcia przez Gminę Myszków od Powiatu Myszkowskiego zadań publicznych z zakresu kultury i promocji Powiatu dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych,
- zmiany Uchwały Nr XX/164/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej emisji dla gminy Myszków-II etap,
- zmiany Uchwały Nr 28/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 29/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 31/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 32/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 33/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 34/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 35/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie,
- zmiany Uchwały Nr 36/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum,
- zmiany Uchwały Nr 37/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum,
- zmiany Uchwały Nr 38/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum,
- zmiany Uchwały Nr 39/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum,
- zmiany Uchwały Nr 40/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum,
- współdziałania z Gminą Koziegłowy w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków nieruchomości położonej w Myszkowie,
- nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Myszkowie.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Eugeniusz Bugaj