OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 marca 2011 r. o godz. 10.00 VI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce
  radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (p. Dariusz Muszczak).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce
  radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (p. Adam Zaczkowski)
 5. Złożenie ślubowania przez Pana Dariusza Muszczaka i Pana Adama Zaczkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 1.02.2011 r. oraz z dnia 15.02.2011 r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania,
 • zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2011r.,
 • aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Myszkowa,
 • zmiany Uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych
  stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat,
 • podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011,
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka