Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 września  2012r. o godz. 11.00  XXII sesję nadzwyczajną Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1714S rozpoczynającej się od skrzyżowania ul. Stawowej z ul. Bory do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka