Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 4 października  2012 r. o godz. 10.00  XXIII sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 30.08.12 r. i 24.09.12 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.
 6. Informacja przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Interpelacje i zapytania  radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 • zmian w budżecie na 2012 rok,
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych 3 lat części nieruchomości w budynku Urzędu Miasta położonego w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26, o powierzchni 52,80 m2,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka