Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 22 listopada 2012 r. o godz. 10.00 XXIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok 2011/2012.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012-2026,
 • zmian w budżecie na 2012 rok,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.,
 • zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 r.,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
 • uchylenia uchwały Nr XV/128/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków,
 • nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic Wolności, Leśnej i Piłsudskiego w Myszkowie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
 • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr XVIII/148/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych w gminie Myszków,
 • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr XIX/153/12 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie obwodów głosowania w gminie Myszków,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2012r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie zadania doposażenia poradni leczenia uzależnień-punkt terapii grupowej,
 • ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Myszków,
 • uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Miasta Myszkowa na 2012 r.,
 • uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie",
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka