Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 maja 2011 r. o godz. 10.00 VIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta w Myszkowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myszków,
 • współdziałania z Gminą Koziegłowy w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej,
 • zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka