Uchwała Nr 4100/VII/174/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.