Uchwała Nr 4100/VII/175/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 15.767.444 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Myszkowa.