Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 XXV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2013-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2012 rok,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
 • poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Spółdzielczej 14 w Myszkowie,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla miasta Myszkowa na 2012 r.,
 • uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla miasta Myszkowa na 2013 r.
 1. Przyjęcie rezygnacji p. Eligiusza Uchnasta z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rady Miasta w Myszkowie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta w Myszkowie.
 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka